Vstop v vrtec

Vrtec sprejema in vpisuje otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto.

Pogoj za sprejem v vrtec je, da je otrok dopolnil najmanj starost 11. mesecev in starši/skrbniki ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen ZVrt).

Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena.

Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi 14. člena Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.

Enkrat letno je objavljen javni razpis za vpis otrok v vrtec. Starši so o sprejemu obveščeni po pošti do konca meseca maja. V mesecu juniju ravnateljica skliče sestanek s starši vseh novosprejetih otrok.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih).

Prednost pri sprejemu imajo otroci z zbranim večjim številom točk.

Komisija za sprejem otrok odloča na podlagi naslednjih kriterijev:

št. opis kriterija točke
1. Stalno bivališče v Občini Črnomelj obeh staršev ali enega v enoroditeljski oz. samohranilski družini

10

2. Stalno bivališče v OČ enega od staršev

5

3. Zaposlenost obeh staršev ali enega v enoroditeljski družini (ali redni študent oz dijak)

9

4. Zaposlenost enega izmed staršev

4

5. Čakalna doba iz prejšnjega leta

8

6. Vpis zadnje leto pred vstopom v šolo

7

7. V Vrtec Črnomelj že vključen eden ali več otrok

4

8. V družini 2 otroka ali več

2

9. Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati vključujejo dva ali več otrok

4

Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija dodatno točkuje vloge, in sicer na podlagi kriterijev:

  1. občina stalnega bivališča – prednost imajo otroci, ki imajo stalno bivališče v Občini Črnomelj;
  2. starost otroka – starejši ima prednost,
  3. datum prispele vloge – prednost imajo tisti otroci, za katere je bila vloga oddana prej.

Za vpis otroka v vrtec je potrebno izpolniti vlogo za vpis otroka v vrtec, ki jo starši dobijo v vrtcu. Pred sprejemom v dnevno varstvo mora otrok opraviti zdravniški pregled. Zdravniško potrdilo oddajo starši vzgojiteljici ob prihodu v vrtec.

Starši so dolžni ob sprejemu otroka v vrtec vzgojiteljico opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja. Vzgojiteljica pred vstopom v vrtec opravi INDIVIDUALNI POGOVOR s staršem.

Zaradi varnosti lahko otroci prihajajo v vrtec in odhajajo domov le v spremstvu osebe starejše od 10 let.

Starši lahko otroka vpišejo ali izpišejo iz vrtca in urejajo druge zadeve v upravi vrtca ali pri svetovalni delavki. Izpis iz vrtca se naredi na podlagi pisne odjave do 15-ega v mesecu za isti mesec.

Starši lahko uveljavijo znižano plačilo vrtca tako, da izpolnijo »Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«, obrazec dobijo v knjigarni in ga oddajo mesec dni pred sprejemom otroka v vrtec v izračun pristojnemu Centru za socialno delo.

Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev določa Zakon o vrtcih in Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

Načeloma odločba o znižanem plačilu vrtca velja od datuma sprejema v vrtec do konca koledarskega leta. Ob vsaki spremembi (povečanje družinskih članov, brezposelnosti, naslova, izpisa otroka iz vrtca…) se obvesti pristojno službo za ponoven izračun v roku 15 dni od nastale spremembe.

Osnova za plačilo vrtca je cena programa v katerega je otrok vključen. Višina plačila staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše po dohodkih razvršča v razrede.

Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo uporabljeni za določitev plačil staršev so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Ekonomska cena vrtca

 

Dostopnost