Organi vrtca

SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev.

SVET STARŠEV

Na podlagi Zakona o vzgoji in financiranju izobraževanja se za organizirano uresničevanje interesov staršev oblikuje v javnem zavodu Svet staršev. Svet je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

RAVNATELJICA

Je pedagoški vodja in poslovodni organ. Organizira in vodi delo ter poslovanje vrtca in je odgovorna za zakonitost dela zavoda.

V mandatu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 je ravnateljica vrtca Stanka Kure, vzg. predš. otrok, svetovalka

STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi so: vzgojiteljski zbor, aktiv strokovnih delavcev, kolegij ravnateljice

Dostopnost