Programi

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti vzgoji in varstvu otroka ter omogočanje optimalnih pogojev za njegov vsestranski razvoj.

Ob ustvarjanju pozitivne klime želimo povezovati in zadovoljevati potrebe otrok staršev in zaposlenih.
Načrtovanje poteka v obliki tematsko programskih sklopov, kjer je poudarjena vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji dejavnosti. (gibanjem, jezikom, umetnostjo, družbo, naravo, matematiko). Podlaga za načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela je KURIKULUM.

Načela predšolske vzgoje se upoštevajo pri organizaciji časa in prostora, pri izbiri dejavnosti otrok, oblik, metod in sredstev vzgojno izobraževalnega dela, pri komunikaciji z otroki in odraslimi, pri načrtovanju in evalviranju dela in so vključena v vse elemente kurikula.

V vrtcu izvajamo:

  • celodnevni program (6-9 ur) se izvaja za otroke stare od 1-6 let, ki so razporejeni v oddelke I . starostnega obdobja (1-3 let ) in II. starostnega obdobja (3-6 let)
  • razvojni oddelek (6-9 ur ) se izvaja za otroke stare od 1-6 let.
  • krajši program (3 ure ) – CICIBANOVE URICE za otroke od 3-6 leta v krajevni skupnosti Griblje

Vzgojno izobraževalno delo poteka v:

  • starostno homogenih oddelkih, ki vključujejo otroke enake starosti
  • starostno heterogene oddelke, ki vključujejo otroke različnih starosti od 1.-3. leta in od 3.-6. leta

Osnova za plačilo staršev znaša s 1. 11. 2019 (Ur RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019):

  • za I. starostno obdobje 507,93 eur
  • za II. starostno obdobje 372,93 eur

 

 

Dostopnost