Svet zavoda vrtca

Svet zavoda vrtca Otona Župančiča Črnomelj je sestavljen iz predstavnikov Sveta staršev (3 člani), ustanovitelja (3 člani) ter predstavnikov delavcev vrtca (5 članov).

ČLANI SVETA ZAVODA

mandatno obdobje (1. 3. 2021 – 28. 2. 2025)

Predstavniki ustanovitelja:Janez Stepan, Maja Pucelj, Aleksandra Ružič
Predstavniki Sveta staršev:Tadeja Binder, Blaž Papež, Darjan Grudnik
Predstavniki zaposlenih:Mojca Adlešič, Jožica Husič, Katarina Pezdirc, Maja Kure, Simona Miljavac Štrucelj

 • Predsednik Sveta zavoda: Janez Stepan
 • Podpredsednica Sveta zavoda: Simona Miljavac Štrucelj
 • Sekretarka Sveta zavoda: Karmen Ambrožič, tajnik VIZ
 • Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta (od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2025)

Svet zavoda ima v skladu z 48. členom ZOFVI naslednje naloge:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njihovi uresničitvi
 • odloča o uvedbi nadstandardnih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otroka in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
 • obravnava zedeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, preprezentativni sindikat zaposlenih in Svet staršev.

ODLOK, POSLOVNIK, PRAVILA, DOKUMENTI

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj: TUKAJ


V letu 2020 je bilo 7 sej Sveta zavoda (od tega 1 korespondenčna in ena preko aplikacije ZOOM).
Obravnavali, potrjevali, sprejemali so:

 • Odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31.12. 2019,
 • Volitve vodstva (predsednik) Sveta zavoda, 18. 2. 2020,
 • Sprejem Poslovnega poročila za leto 2019, Programa dela za leto 2020, Finančnega plana za leto 2020, Kadrovskega načrta za leto 2020 in Razvojnega načrta vrtca 2019/2020 do 2023/2024,
 • Soglasje za odprtje novega oddelka I. starostnega obdobja s 1. 3. 2020 v Dijaškem domu,
 • Delovno uspešnost ravnateljice za leto 2019,
 • Sprejeli sklep o razpisu za prosto delovno mesto ravnatelja Vrtca Otona Župančiča Črnomelj,
 • Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji LDN vrtca za šolsko leto 2019/2020 ter
  Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021,
 • Pregled in obravnava prispelih vlog na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/ice,
 • Predstavitev kandidatk za ravnateljico vrtca,
 • Glasovanje o izbiri ravnateljice na prosto delovno mesto – imenovanje ravnatelja vrtca,
 • Sprejem Pravil Vrtca Otona Župančiča Črnomelj,
 • Spremembi Poslovnika o delu sveta zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj,
 • Ugotovitev o prenehanju mandata svetu zavoda s 23. 2. 2021, zaprosilo lokalne skupnosti, sveta staršev in predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 • Imenovanje Volilne komisije za 4-letni mandat.

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA: