Kurikulum za vrtce

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih.

Dodatki h Kurikulu:

Cilji kurikula za vrtce

 • Bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke;
 • pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih;
 • bolj uravnotežena ponudba na vseh področjih in dejavnostih predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne omogočajo poglobljenosti na določenih področjih;
 • večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbiranje v nasprotju s skupinsko rutino;
 • oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranosti glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo);
 • večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok;
 • dvig kakovosti med osebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu;
 • rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme vrtca;
 • večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev;
 • povečanje vloge evalvacije ( kritičnega vedenja ) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu;
 • izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.
Dostopnost